Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin Ngày ghi tăng cho tất cả các tài sản, CCDC trên báo cáo "Sổ TSCĐ" và "Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng" nhằm dễ theo dõi tài sản nào được đưa vào sử dụng trước để tiến hành thanh lý

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin Ngày ghi tăng cho tất cả các tài sản, CCDC trên báo cáo "Sổ TSCĐ" và "Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng" nhằm dễ theo dõi tài sản nào được đưa vào sử dụng trước để tiến hành thanh lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi NSD in báo cáo Sổ Tài sản cố địnhSổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, báo cáo sẽ có tùy chọn cho phép hiển thị Ngày ghi tăng của tất cả các tài sản, CCDC trong danh sách.

 

Tại báo cáo "Sổ tài sản cố định"

 

tham so bao cao S31

 

Tại báo cáo "Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng"

 

tham so bao cao S32 ccdc

 

NOTE

- Tùy chọn "Hiển thị Ngày ghi tăng của tài sản" chỉ áp dụng với báo cáo lập tại đơn vị, không áp dụng với các báo cáo gửi nhận lên đơn vị cấp trên.