Đơn vị tổng hợp mong muốn trên phần Tra cứu tài sản, CCDC có thể tra cứu tài sản theo Ngày ghi tăng và Năm theo dõi giúp đơn vị dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Đơn vị tổng hợp mong muốn trên phần Tra cứu tài sản, CCDC có thể tra cứu tài sản theo Ngày ghi tăng và Năm theo dõi giúp đơn vị dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên menu Tra cứu, tại mục Tra cứu Tài sảnTra cứu Công cụ dụng cụ, bổ sung các thông tin: Ngày ghi tăng, Năm theo dõi.

 

Cách thực hiện

 

* Tra cứu Tài sản:

- Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản cố định xuất hiện màn hình:

TCTS

 

Màn hình gồm 2 phần

1.Phần tên các đơn vị có thể tra cứu: hiển thị các đơn vị trực thuộc và các đơn vị khác có trách nhiệm nộp báo cáo cho đơn vị. Người sử dụng có thể tìm nhanh đơn vị muốn tra cứu bằng cách gõ tên lên dòng trên cùng, nhấn Enter để hiển thị kết quả tìm nhanh:

  Tra cuu tscd_tim nhanh don vi

2.Phần thông tin chi tiết: cho biết tại mỗi đơn vị đang có những TSCĐ gì, số lượng, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, năm theo dõi, trạng thái sử dụng tài sản là như thế nào. Tại đây người sử dụng cũng có thể lọc giá trị của từng cột để màn hình chỉ hiển thị những dòng thỏa mãn điều kiện:

  Filter_TCTS

 

Thông tin Ngày ghi tăng, Năm theo dõi được bổ sung ngay trên danh sách tra cứu Tài sản/Công cụ dụng cụ

Ngay ghi tang nam theo doi

 

* Tra cứu Công cụ dụng cụ:

- Thông tin Ngày ghi tăng và Năm theo dõi sẽ hiển thị khi tích chọn Hiển thị chi tiết theo từng CCDC