Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại giảm được thông tin Hao mòn lũy kế của tài sản để đáp ứng nghiệp vụ thực tế

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại giảm được thông tin Hao mòn lũy kế của tài sản để đáp ứng nghiệp vụ thực tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên chứng từ tính Đánh giá lại tài sản, cho phép NSD nhìn thấy và chỉnh sửa thông tin Hao mòn lũy kế để đáp ứng được nghiệp vụ thực tế

 

DGL_THM

 

NOTE

 

Nếu giá trị Nguyên giá mới nhỏ hơn giá trị Hao mòn lũy kế thì Hao mòn lũy kế mới tự động về bằng Nguyên giá, Giá trị còn lại bằng 0.