Cán bộ QLTS mong muốn tìm và chọn được tài sản nhanh khi làm các nghiệp vụ điều chuyển, đánh giá lại và ghi giảm để giúp thuận tiện khi nhập liệu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Cán bộ QLTS mong muốn tìm và chọn được tài sản nhanh khi làm các nghiệp vụ điều chuyển, đánh giá lại và ghi giảm để giúp thuận tiện khi nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng Điều chuyển

 

Them dieu chuyen tai san

 

Cách thao tác

Để thêm mới chứng từ điều chuyển tài sản, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

Tại màn hình Thêm Điều chuyển tài sản, nhập thông tin: Ngày điều chuyển, Số chứng từ

Để chọn nhanh tài sản, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm kinh lup bên cạnh ô Mã tài sản

tim kiem tai san dieu chuyen

 

Trên bảng Chọn tài sản, tích chọn vào tài sản cần điều chuyển và nhấn Chọn. Để tìm nhanh một tài sản trong danh sách, nhập tên tài sản/ loại tài sản hoặc phòng ban/người sử dụng và nhấn Enter để lọc

Để hủy bỏ việc chọn tài sản, nhấn Hủy bỏ hoặc nút nut x để đóng bảng.

Nhập thông tin Mã tài sản cần điều chuyển và bộ phận được điều chuyển đến

Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ điều chuyển vừa lập đồng thời lập thêm chứng từ điểu chuyển khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đồng thời đóng hộp thoại Thêm Điều chuyển tài sản.

2. Chức năng Đánh giá lại

them danh gia lai chi tiet

Cách thao tác

Để thêm mới chứng từ đánh giá lại tài sản, trên màn hình danh sách chứng từ đánh giá lại kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

Tại màn hình Thêm đánh giá lại, chọn tài sản bằng cách nhấn vào mui ten xuong trên ô Chọn Tài sản. Để tìm kiếm nhanh, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm kinh lup

chon nhanh ts danh gia lai

 

Trên bảng Chọn tài sản, tích chọn vào tài sản cần đánh giá lại và nhấn Chọn. Để tìm nhanh một tài sản trong danh sách, nhập tên tài sản/ loại tài sản hoặc phòng ban/người sử dụng và nhấn Enter để lọc

Để hủy bỏ việc chọn tài sản, nhấn Hủy bỏ hoặc nút nut x để đóng bảng.

Nhập các thông tin của tài sản sau khi đánh giá lại

Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ đánh giá lại vừa lập đồng thời lập thêm chứng từ đánh giá lại khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đồng thời đóng hộp thoại Thêm Đánh giá lại tài sản.

3. Chức năng Ghi giảm

them ghi giam TS

Cách thao tác

Để thêm mới chứng từ đánh giá lại tài sản, trên màn hình danh sách chứng từ đánh giá lại kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

Tại màn hình Thêm đánh giá lại, chọn nhanh tài sản bằng cách nhấn vào chon tai san ghi giam click

chon nhanh ts ghi giam

Trên bảng Chọn tài sản ghi giảm, tích chọn vào một hoặc nhiều tài sản cần ghi giảm và nhấn Đồng ý. Để tìm nhanh một tài sản trong danh sách, nhập tên tài sản, loại tài sản, mã tài sản hoặc phòng ban sử dụng... và nhấn Enter để lọc

Để hủy bỏ việc chọn tài sản, nhấn Hủy bỏ hoặc nút nut x để đóng bảng.

Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ ghi giảm vừa lập đồng thời lập thêm chứng từ ghi giảm khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đồng thời đóng hộp thoại Thêm ghi giảm tài sản.