Phiên bản R56

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R56

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R56:

1. ASSET-1433: Đơn vị PTC Quận Hải Châu, Đà Nẵng mong muốn theo dõi được tình hình quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào PM QLTS.VN theo Thông tư 178/2013/TT-BTC.

2. ASSET-1548: Khách hàng mong muốn in Mẫu số 01-TSCĐ/TSHTĐB: Thẻ tài sản cố định đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 98/2014_quy định về quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

3. ASSET-1549: Khách hàng mong muốn in Mẫu số: S80-H: Sổ tài sản hạ tầng đường bộ đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 98/2014_quy định về quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

4. ASSET-1550: Khách hàng mong muốn in Mẫu số 05-BC/TSHTĐB: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản hạ tầng đường bộ đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 98/2014_quy định về quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

5. ASSET-1555: Thực hiện cải tiến các nội dung thông báo của phần mềm QLTS.VN về thời hạn sử dụng thuê bao giúp khách hàng hiểu rõ các thông báo từ phần mềm

6. ASSET-1515: TTPTPM muốn cải tiến cơ chế Tổng hợp báo cáo tại đơn vị chủ quản để việc in ấn báo cáo được nhanh hơn.