Phiên bản R55

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R55

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R55:

1. ASSET-1410: Khách hàng Bình Phước muốn lập báo cáo gửi lên cấp trên theo năm cho các mẫu báo cáo 04b-ĐK/TSNN, 04c-ĐK/TSNN, 04d-ĐK/TSNN, 04đ-ĐK/TSNN, 01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN để đáp ứng nhu cầu gửi - nhận - tổng hợp của toàn Tỉnh.