Phiên bản R54

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R54

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R54:

1. ASSET-1146: Khách hàng Đồng Tháp muốn in báo cáo tổng hợp: 7 báo cáo công khai của các đơn vị cấp dưới gửi lên hiển thị số liệu chi tiết đến từng đơn vị QLTS theo nhu cầu quản lý của STC Đồng Tháp

2. ASSET-1174: Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM mong muốn chọn được tài sản nhanh hơn, khi thực hiện Đánh giá lại hoặc Điều chuyển để giúp công việc QLTS được thuận tiện

3. ASSET-1183: Khách hàng PGD Bình Minh-Vĩnh Long muốn in báo cáo tình hình công cụ dụng cụ theo mẫu quy định riêng của STC Tỉnh Vĩnh Long

4. ASSET-1184: Khách hàng PGD Bình Minh-Vĩnh Long muốn in báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định theo mẫu quy định riêng của STC Tỉnh Vĩnh Long