Phiên bản R53

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R53

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R53:

1.ASSET-1186: Cán bộ QLTS muốn in mẫu số 01-ĐK/TSNN lấy lên tất cả các tài sản Đất, Nhà còn được sử dụng đến cuối thời điểm in báo cáo theo nhu cầu quản lý của toàn Tỉnh

2.ASSET-1187: BV Thống Nhất muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ thể hiện được thông tin mã TS để có thể phân biệt được các tài sản có tên giống nhau

3.ASSET-1206: Phòng TCKH huyện Đầm Hà - Quảng Ninh yêu cầu bổ sung mẫu báo cáo 02A-ĐK/TSNN phần 1 theo yêu cầu Công văn 5068 của STC Quảng Ninh

4.ASSET-1220: Phòng TCKH huyện Đầm Hà - Quảng Ninh yêu cầu bổ sung mẫu báo cáo 02A-ĐK/TSNN phần 3 theo yêu cầu Công văn 5068 của STC Quảng Ninh

5.ASSET-1221: Phòng TCKH huyện Đầm Hà - Quảng Ninh yêu cầu bổ sung mẫu báo cáo 02B-ĐK/TSNN phần 3 - Tổng hợp báo cáo hiện trạng sử dụng Nhà, đất theo yêu cầu Công văn 5068 của STC Quảng Ninh

6.ASSET-1222: Phòng TCKH huyện Đầm Hà - Quảng Ninh yêu cầu bổ sung mẫu báo cáo 02C-ĐK/TSNN phần 3 - Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước theo yêu cầu Công văn 5068 của STC Quảng Ninh