Phiên bản R52

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R52

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R52:

1.ASSET-1163: Cập nhật TT 162/2014: Cho phép cán bộ QLTS theo dõi tài sản theo phương thức hình thành là nguồn Khác theo quy định của Thông tư

2.ASSET-1161: Cập nhật TT 162/2014: Cho phép cán bộ QLTS quản lý, đối chiếu, kiểm tra lại số liệu tài sản theo hệ thống Loại tài sản cũ theo QĐ 32/2008 từ năm 2014 trở về trước

3.ASSET-1160: Cập nhật TT 162/2014:Cho phép cán bộ QLTS quản lý, theo dõi TSCĐ thêm mới theo hệ thống Loại tài sản TT 162/2014 từ năm làm việc 2015 trở đi

4.ASSET-1159: Cập nhật TT 162/2014: Cho phép cán bộ QLTS chuyển đổi dữ liệu tài sản theo hệ thống Loại tài sản mới từ năm làm việc 2015 trở đi thay thế LTS của QĐ 32/2008

5.ASSET-1156: Yêu cầu cập nhật Thông tư 162/2014 thay thế quyết định 32/2008 về chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ tại các đơn vị HCSN

6.ASSET-1003: TT PTPM thực hiện tách cơ chế in báo cáo ra trang riêng độc lập với chương trình để chức năng in ấn báo cáo không ảnh hưởng đến hiệu năng của các tính năng khác trên chương trình