Phiên bản R51

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R51

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R51:

 

1.ASSET-1133: Khách hàng muốn in được phiếu điều chuyển công cụ dụng cụ

2.ASSET-1148: Yêu cầu sắp xếp lại tài sản hiển thị trên một số báo cáo theo thứ tự năm đưa vào sử dụng