Phiên bản R50

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R50

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R50:

 

1.ASSET-1109: PTC Ô Môn kiến nghị đơn vị tổng hợp in được báo cáo Danh sách tài sản theo nguồn hình thành chi tiết theo từng đơn vị

2.ASSET-1091: Sở Tài Chính Đồng Tháp muốn PM có cảnh báo khi khai báo thông tin "Biển kiểm soát" trùng nhau đối với tài sản là phương tiện vận tải.

3.ASSET-1089: Sở Tài Chính Đồng Tháp muốn PM bắt buộc khách hàng phải nhập thông tin nguyên giá, đơn giá mua TS

4.ASSET-1088: Cho phép thông báo các phát sinh khi xóa Tài sản

5.ASSET-1025: Cho phép đơn vị cấp trên khi tổng hợp báo cáo có thể xem được báo cáo chi tiết của từng đơn vị con đối với 6 báo cáo công khai tài sản

6.ASSET-1019: Cho phép hiển thị thông tin tài sản theo tài sản Kê khai lần đầu hoặc Kê khai bổ sung trên các báo cáo kê khai tài sản nhà nước (01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN)

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới:

1. ASSET-1025: Cho phép đơn vị cấp trên khi tổng hợp báo cáo có thể xem được báo cáo chi tiết của từng đơn vị con đối với 6 báo cáo công khai tài sản

Mục đích:

- Cho phép đơn vị tổng hợp, sau khi tổng hợp báo cáo công khai có thể xem số liệu báo cáo chi tiết đến từng đơn vị QLTS

Hướng dẫn sử dụng

- Tại đơn vị QLTS vẫn thực hiện lập và gửi nhận các báo cáo công khai

- Tại đơn vị Tổng hợp, nhận và phê duyệt và tổng hợp báo cáo

- Khi xem báo cáo sau khi tổng hợp, đơn vị có thể xem số liệu tổng hợp chung, đồng thời có thể tra cứu đến số liệu của từng đơn vị QLTS mà đơn vị Tổng hợp quản lý

Xem bao cao tong hop

2. ASSET-1019: Cho phép hiển thị thông tin tài sản theo tài sản Kê khai lần đầu hoặc Kê khai bổ sung trên các báo cáo kê khai tài sản nhà nước (01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN)

Mục đích:

- Cho phép đơn vị QLTS khi gửi báo cáo kê khai tài sản Nhà nước có thể xác định và lựa chọn là báo cáo kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung

- Đồng thời, tại đơn vị Tổng hợp có thể tổng hợp cả báo cáo Kê khai lần đầu hoặc Kê khai bổ sung

Hướng dẫn sử dụng

- Tại đơn vị QLTS, khi gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên, lựa chọn là báo cáo kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung:

Lap bao cao_kekhai

- Tại đơn vị Tổng hợp, sau khi nhận và phê duyệt các báo cáo kê khai, thực hiện tổng hợp báo cáo, đơn vị có thể lựa chọn tổng hợp 1 trong 2 loại kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung, hoặc chọn tổng hợp cả 2

Tonghopbaocao