Phiên bản R49

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R49

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R49:

 

1.ASSET-1083: Khách hàng Đồng Tháp muốn tại phần Báo cáo/Báo cáo chọn in "in báo cáo tổng hợp" in ra chi tiết tài sản theo từng đơn vị cấp dưới

2.ASSET-1081: Kiến nghị bổ sung thông tin MNS của đơn vị nhận báo cáo trên phần Gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên

3.ASSET-850: Yêu cầu cho phép 3 báo cáo kê khai 01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN: Khi lập in trên danh sách báo cáo và khi lập gửi lên báo cáo lên đơn vị cấp trên, lấy được thông tin hiện trạng của tài sản tại cuối thời điểm lập báo cáo