Phiên bản R48

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R48

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R48:

 

1. ASSET-1052: SGD Vũng Tàu muốn in được danh sách các đơn vị trực thuộc chưa nhập tài sản, chưa gửi báo cáo cấp trên

2. ASSET-1062: Khách hàng yêu cầu cho phép chọn nhiều bộ lọc trong mục Lọc nhanh (Tra cứu/Tra cứu tài sản/Lọc nhanh)