Phiên bản R47

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R47

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R47:

 

1.ASSET-874: Bổ sung mẫu phiếu gia hạn phần mềm QLTS đính kèm trên PM QLTS

2.ASSET-1022: Cải tiến chức năng Nhật ký truy cập trên phần mềm QLTS.VN

3.ASSET-1049: Cải tiến site register.qlts.vn bổ sung tùy chọn Sinh password default như đơn vị QLTS cho các đơn vị Tổng hợp và Tài chính