Phiên bản R46

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R46

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R46:

 

1.ASSET-701: Bổ sung Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định (đặc thù STC Sóc Trăng)

2.ASSET-702: Bổ sung Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cố định (đặc thù STC Sóc Trăng)

3.ASSET-824: STC Kiên Giang: muốn in báo cáo Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác (biểu số 06) lên được thông tin TS được đánh giá lại giảm số lượng

4.ASSET-925: Khách hàng muốn in "Sổ Tài sản cố định" tổng hợp toàn ngành sắp xếp theo từng trường_Tỉnh Lâm Đồng

5.ASSET-926: Khách hàng muốn in "Báo cáo kiểm kê TSCĐ" tổng hợp toàn ngành theo loại tài sản_Tỉnh Lâm Đồng

6.ASSET-931: Yêu cầu tính hao mòn cho các tài sản cố định vô hình

7.ASSET-952: Kiến nghị cho phép tùy chỉnh tên chức danh trong QLTS