Phiên bản R45

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R45

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R45:

 

1. ASSET-771: Cải tiến lại cách lưu trữ danh mục Loại tài sản nhằm phục vụ việc tổng hợp các báo cáo liên quan

 

2. ASSET-772: Cải tiến lại cách lưu trữ danh mục Loại CCDC nhằm phục vụ việc tổng hợp các báo cáo liên quan

 

3. ASSET-785: Đề xuất thêm mục Tất cả tài sản trong phần Quản lý tài sản

 

4. ASSET-802: Khách hàng muốn Tài sản đã làm ghi giảm trong năm thì không hiển thị trên Biểu số 04_Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

 

5. ASSET-877: Kiến nghị in "Thẻ TSCĐ" đặc thù Cần Thơ

 

6. ASSET-992: Bổ sung thêm cột Số lượng và đơn vị tính trên danh sách map cột của Nhập khẩu tài sản từ Bamboo