Phiên bản R44

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R44

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R44:

 

1. ASSET-845: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp Bảng kê chi tiết tài sản, y dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)

 

2. ASSET-909: Yêu cầu phát triển mẫu: Danh mục tài sản cố định tại nơi sử dụng

 

3. ASSET-911: Yêu cầu phát triển mẫu: Danh sách tài sản cố định theo loại

 

4. ASSET-929: Yêu cầu bỏ mặc định thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) trên dữ liệu demo.qlts.vn

 

5. ASSET-972: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại các khoa phòng (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)

 

6. ASSET-973: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp Bảng tổng hợp TSCĐ (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)

 

7. ASSET-974: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp Bảng tổng hợp tài sản, y dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)