Phiên bản R43

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R43

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R43:

 

1. ASSET-803: Khách hàng chủ quản yêu cầu không hiển thị các báo cáo đã được từ chối trong Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên khi đơn vị chủ quản từ chối báo cáo.

2. ASSET-829: Văn phòng Bộ tư pháp yêu cầu phát triển thêm 2 biểu liên quan đến nghiệp vụ "Điều chuyển tài sản"

3.ASSET-855: Đặc thù SYT Ninh Bình - Yêu cầu bổ sung thêm cột Nguyên giá theo từng nguồn ngân sách trên mẫu xuất khẩu danh sách tài sản

4. ASSET-858: Cải tiến chức năng xuất khẩu dữ liệu sang phần mềm Cục Công sản để đảm bảo dữ liệu xuất khẩu sang lấy được nhiều thông tin nhất

5. ASSET-892: Cải tiến cách thức phân quyền cho người dùng trên phần mềm QLTS, cho phép phân quyền xem, sửa dữ liệu theo từng đơn vị

6. ASSET-893: Cải tiến cách thức cấp tài khoản đăng nhập QLTS.VN cho các đơn vị Tổng hợp và đơn vị Tài chính để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu

7. ASSET-894: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp báo cáo Mẫu số 02B-ĐK/TSNN: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất (Phần 1) theo quy định tại TT245/2009/TT-BTC

8. ASSET-895: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp báo cáo Mẫu số 02C-ĐK/TSNN: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước (phần 1) theo quy định tại TT245/2009/TT-BTC

9. ASSET-894: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp báo cáo Mẫu số 02B-ĐK/TSNN: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất (Phần 3) theo quy định tại TT245/2009/TT-BTC

10. ASSET-895: Yêu cầu cho phép thực hiện Gửi - Nhận - Tổng hợp báo cáo Mẫu số 02C-ĐK/TSNN: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước (Phần 3) theo quy định tại TT245/2009/TT-BTC