Phiên bản R42

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R42

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R42:

 

1. ASSET-758: Viện Đo lường Việt Nam yêu cầu sửa mẫu xuất khẩu Báo cáo chi tiết TSCĐ của đơn vị HCSN ( Đặc thù TC Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) để dễ dàng chỉnh sửa báo cáo.

2. ASSET-784: Rà soát lại các thông tin không cần thiết trên Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị để không gây khó khăn cho đơn vị khai báo.

3. ASSET-790: Khách hàng muốn in báo cáo Danh mục tài sản theo nguồn có dòng tổng công tất cả các nguồn và báo cáo tình hình tăng giảm CCDC có dòng tổng cộng các loại CCDC.

4. ASSET-796: Cải tiến các câu cảnh báo cho trường hợp không được Thêm\Sửa\Xóa chứng từ khi đã có chứng từ phát sinh sau của tài sản.