Phiên bản R41

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R41

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R41:

 

1. ASSET-708: Yêu cầu cải tiến Phiếu kiểm kê TSCĐ tại khu vực HCSN (Đặc thù U Minh Thượng)

2. ASSET-710: Cải tiến các báo cáo đặc thù U Minh Thượng: cho phép in các báo cáo tổng hợp lấy số liệu chi tiết theo từng đơn vị

3. ASSET-711: Cải tiến các báo cáo công khai, báo cáo theo chế độ kế toán: cho phép in số liệu tổng hợp chi tiết theo từng đơn vị