Phiên bản R40

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R40

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R40:

 

1.  ASSET-575: Cập nhật TT 45/2013 về việc xác định giá trị còn lại của tài sản theo hao mòn lũy kế hoặc khấu hao lũy kế

2. ASSET-608: Bổ sung Nhật ký truy cập trên phần mềm để người dùng tiện việc truy vấn các hành động đã làm

3. ASSET-664: Xuất khẩu dữ liệu Công cụ dụng cụ giống như tính năng xuất khẩu ở phần Tài sản

4. ASSET-677: Yêu cầu sắp xếp lại theo thứ tự các bước cần làm trên phần mềm QLTS

5. ASSET-679: Yêu cầu đơn vị tổng hợp khi tra cứu tài sản có thể tra cứu được theo mã của tài sản