Nhật ký truy cập

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng đăng nhập vào Hệ thống\Nhật ký truy cập để xem lại các thao tác đã thực hiện:

 

NKTC