Menu Báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Báo cáo cho phép đơn vị chọn xem báo cáo hoặc tổng hợp báo cáo