Danh sách báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo >

Danh sách báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép xem và in các Báo cáo công khai, Báo cáo kê khai, Báo cáo theo chế độ kế toán với các tài sản cố định và Báo cáo tài sản hạ tầng đường bộ đối với tài sản hạ tầng đường bộ theo từng kỳ báo cáo

QLTS_R111_50

Cách thực hiện

- Vào menu Báo cáo, chọn trang Báo cáo

- Chọn báo cáo cần in, nhấn nút Xem báo cáo

- Chọn kỳ in báo cáo trên hộp thoại tham số, nhấn nút Đồng ý để xem báo cáo

Trong quá trình in báo cáo nếu anh chị gặp vướng mắc khó khăn gì vui lòng tham khảo chi tiết các câu hỏi thường gặp tại đây.