Xuất khẩu danh sách CCDC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Danh sách CCDC >

Xuất khẩu danh sách CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép xuất khẩu danh sách công cụ dụng cụ từ phần mềm QLTS.VN ra các file excel hoặc file cal có đuôi ".ods"

XK_CCDC

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu

Lựa chọn các thông tin của công cụ dụng cụ muốn xuất khẩu

Cột dữ liệu xuất khẩu

Hiện thị danh sách các thông tin của công cụ dụng cụ đã được lựa chọn xuất khẩu

Định dạng tệp xuất khẩu

Lựa chọn định dạng của tệp chứa dữ liệu công cụ dụng cụ muốn xuất khẩu: excel 97-2003 (.xls), excel 2007 (.xls), Document Spreadsheet (.ods)

Mui ten sang; Mui ten sang 02

Cho phép chuyển thông tin được chọn từ phần Chọn cột dữ liệu xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu và ngược lại

Mui ten sang 04; Mui ten sang 03

Cho phép chuyển toàn bộ các thông tin từ phần Chọn cột dữ liệu xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu và ngược lại

Cách thao tác

- Trên màn hình danh sách công cụ dụng cụ, kích chuột vào biểu tượng Xuat khau trên thanh công cụ

- Trên hộp thoại Xuất khẩu, tại cột Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu, chọn thông tin của công cụ dụng cụ muốn xuất khẩu, sau đó kích chuột vào biểu tượng Mui ten sang để chuyển thông tin sang Cột dữ liệu xuất khẩu

- Để chuyển toàn bộ các thông tin từ phần Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu, kích chuột vào biểu tượng Mui ten sang 04

- Tại phần Nhóm dữ liệu theo các tiêu thức theo từng cấp, chọn các thông tin cần nhóm của danh sách công cụ dụng cụ. NSD có thể lựa chọn nhóm danh sách công cụ dụng cụ theo 4 cấp

- Đề lưu lại mẫu danh sách công cụ dụng cụ vừa thiết lập, nhấn nút Lưu mẫu. Từ lần sử dụng sau, NSD có thể tiếp tú sử dụng mẫu danh sách công cụ dụng cụ đã được thiết lập, bằng cách chọn mẫu tại phần Mẫu danh sách công cụ dụng cụ

- Tại phần Định dạng tệp xuất khẩu, lựa chọn định dạng của tệp dữ liệu xuất khẩu

- Nhấn Xuất khẩu để thực hiện xuất khẩu thông tin của công cụ dụng cụ từ phần mềm QLTS.VN ra excel hoặc ra tệp định dạng ".ods"

- Nhấn In để xem trực tiếp danh sách công cụ dụng cụ trên màn hình