Menu Công cụ dụng cụ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Công cụ dụng cụ cho phép đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng CCDC tại đơn vị.

Menu Công cụ dụng cụ bao gồm các chức năng:

Nhập khẩu danh sách công cụ dụng cụ

Theo dõi danh sách Công cụ dụng cụ

Ghi tăng Công cụ dụng cụ

Điều chuyển Công cụ dụng cụ

Phân bổ Công cụ dụng cụ

Kiểm kê Công cụ dụng cụ

Ghi giảm Công cụ dụng cụ