Phân bổ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ phân bổ CCDC tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Phân bổ trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danhsach_PBCCDC

- Màn hình danh sách chứng từ Phân bổ gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ phân bổ của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ phân bổ, VD: Mã công cụ dụng cụ, Tên công cụ dụng cụ, Bộ phận sử dụng, Thành tiền, Giá trị phân bổ

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Phân bổ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Phân bổ

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Phân bổ

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Phân bổ