Thêm/Sửa Chứng từ phân bổ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Phân bổ >

Thêm/Sửa Chứng từ phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các thao tác

1. Chọn tab Phân bổ. Nhấn Thêm.

2. Chọn kỳ tính hao mòn của CCDC (Tháng, Năm) => Tùy theo kỳ phân bổ, phần mềm sẽ tự động liệt kê danh sách các công cụ dụng cụ có kỳ phân bổ tương ứng

3. Nhấn Cất.

Phan bo CCDC_01