Kiểm kê

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ tại đơn vị        

Cách thao tác

- Nhấn chọn Kiểm kê trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danhsach_KKCCDC

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các phiếu Kiểm kê công cụ dụng cụ tại đơn vị

Thông tin chi tiết của từng phiếu Kiểm kê như: Mã công cụ dụng cụ, Tên công cụ dụng cụ, Bộ phận sử dụng, thông tin công cụ dụng cụ theo Sổ kế toán và thông tin tài sản theo kiểm kê, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới phiếu Kiểm kê công cụ dụng cụ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên phiếu Kiểm kê công cụ dụng cụ đã lập

Xóa: Cho phép xóa phiếu kiểm kê công cụ dụng cụ đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các phiếu Kiểm kê công cụ dụng cụ

Báo cáo: Cho phép in biên bản và báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ