Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Điều chuyển >

Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các thao tác

1. Chọn tab Điều chuyển.

R109_04

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Ngày điều chuyển

Nhập ngày thực hiện điều chuyển công cụ dụng cụ

Ghi chú

Nhập thông tin cần ghi chú (nếu có)

Mã CCDC

Chọn mã công cụ dụng cụ cần điều chuyển

Tên CCDC

Tên tài sản sẽ tự động hiển thị theo mã công cụ dụng cụ đã chọn

Bộ phận sử dụng

Tên bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ trước khi điều chuyển (phần mềm tự động hiển thị)

Bộ phận điều chuyển đến

Chọn tên bộ phận công cụ dụng cụ điểu chuyển đến

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại màn hình Thêm Điều chuyển công cụ dụng cụ, nhập thông tin: Ngày điều chuyển, Số chứng từ

- Nhập thông tin Mã công cụ dụng cụ cần điều chuyển và bộ phận được điều chuyển đến

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ điều chuyển vừa lập đồng thời lập thêm chứng từ điểu chuyển khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đồng thời đóng hộp thoại Thêm Điều chuyển công cụ dụng cụ

Sửa

- Để sửa thông tin chi tiết của chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ, trên màn hình danh sách chọn chứng từ điều chuyển cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa Điều chuyển công cụ dụng cụ, thay đổi các thông tin cần sửa trên chứng từ điều chuyển

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Lưu ý: Khi Thêm hoặc Sửa điều chuyển CCDC có thể thay đổi thông tin Thành tiền của CCDC đồng thời chương trình cũng tính lại thông tin Đơn giá = Thành tiền/Số lượng

Xóa

- Để xóa chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ, trên màn hình danh sách chọn chứng từ điều chuyển cần xóa, kích chuột và biểu tượng Xoa_03 trên thanh cộng cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ điều chuyển trên hộp thoại thông báo