Ghi giảm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép ghi nhận và quản lý các công cụ dụng cụ không tiếp tục sử dụng tại đơn vị

Cách thao tác

­Nhấn chọn Ghi giảm trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danhsach_ghigiamCCDC

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ tại đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ ghi giảm như Mã công cụ dụng cụ, Tên công cụ dụng cụ, Hình thức ghi giảm, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ đã lập

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ