Thêm/Sửa Chứng từ ghi giảm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Ghi giảm >

Thêm/Sửa Chứng từ ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập các chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ tại đơn vị

R109_20

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Số lượng trước ghi giảm

Số lượng của CCDC tính đến thời điểm lập chứng từ ghi giảm của CCDC

Số lượng ghi giảm

Nhập số lượng của CCDC muốn ghi giảm

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại màn hình Thêm Ghi giảm công cụ dụng cụ, nhập thông tin: số chứng từ, ngày chứng từ, ngày ghi giảm

- Trên phần Thông tin chi tiết, nhấn Chọn công cụ dụng cụ, tích chọn các CCDC cần ghi giảm, lựa chọn Lý do ghi giảm sau đó nhấn Chọn

R109_21

Lưu ý: Chương trình đang để mặc định Lý do ghi giảm cho công cụ dụng cụ là Thanh lý tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện thay đổi theo đúng thực tế tại đơn vị của mình.

- Sửa lại thông tin Số lượng ghi giảm (nếu có)

- Nhấn nút Cất và Thêm để lưu chứng từ ghi giảm vừa nhập đồng thời lập thêm chứng từ khác, hoặc nhấn nút Cất và Đóng để lưu chứng từ ghi giảm và đóng hộp thoại Thêm ghi giảm công cụ dụng cụ

Sửa

- Để sửa thông tin chi tiết của chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ, trên màn hình danh sách chọn chứng từ ghi giảm cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa Ghi giảm công cụ dụng cụ, thay đổi các thông tin cần sửa trên chứng từ ghi giảm

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ ghi giảm, trên màn hình danh sách chọn chứng từ ghi giảm cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh cộng cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ điều chuyển trên hộp thoại thông báo