Nhập khẩu danh sách CCDC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Nhập khẩu danh sách CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Chức năng

Cho phép thực hiện nhập khẩu các thông tin của công cụ dụng cụ đơn vị đang quản lý, sử dụng trên 1 file excel vào phần mềm QLTS.VN

Cách thao tác

- Vào menu Công cụ dụng cụ\Nhập khẩu danh sách công cụ dụng cụ

hmtoggle_plus1Bước 1: Chọn tệp nguồn

Nội dung

- Cho phép lấy các tệp nhập khẩu mẫu để khai báo thông tin của CCDC, đồng thời cho phép lựa chọn nhập khẩu từ 1 tệp excel bất kỳ hoặc nhập khẩu danh sách CCDC từ phần mềm Mimosa

Step1_Nhapkhau

Cách thao tác

- Tại Chọn tệp nguồn, nhấn vào biểu tượng Tai ban nhap khauđể chọn đến nơi lưu tệp dữ liệu

- Tích chọn tùy chọn nhập khẩu tệp: từ tệp excel bất kỳ hoặc từ Mimosa hoặc từ Bamboo

- Sheet nhập khẩu là sheet thứ: Nhập thông tin số thứ tự của sheet trên file excel chứa thông tin cần nhập khẩu

- Dòng tiêu đề là dòng: Nhập thông tin số thứ tự của dòng tiêu đề trên sheet có chứa thông tin cần nhập khẩu

- Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 2

NSD có thể tải tệp nhập khẩu mẫu mang theo là file excel 1997-2003 hoặc excel 2007 để khai báo thông tin của công cụ dụng cụ

Với tệp dữ liệu excel bất kỳ, thông tin của các công cụ dụng cụ cần được liệt kê theo dạng phẳng (không nhóm theo bất kỳ tiêu chí nào) đồng thời tiêu đề của các cột thông tin của tài sản cần được hiển thị trên cùng 1 dòng trên tệp excel

Với tệp dữ liệu được xuất ra từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2014, sẽ được nhập khẩu vào phần mềm QLTS 2 phần thông tin gồm:

- CCDC khai báo tồn đầu kỳ

- CCDC ghi tăng thêm trong kỳ

hmtoggle_plus1Bước 2: Ghép cột dữ liệu

Nội dung

- Cho phép NSD tự thực hiện ghép các cột dữ liệu trên file excel tương ứng với các thông tin của công cụ dụng cụ trên phần mềm

Step2_Nhapkhau

Cách thao tác

- Tại thông tin Cột trong tệp nguồn (là tệp dữ liệu đơn vị đã khai báo tài sản), chọn cột thông tin sẽ được ghép tương ứng với từng thông tin bên Cột dữ liệu phần mềm (Các thông tin có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc cần ghép giữa tệp nguồn và phần mềm)

- Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 3

hmtoggle_plus1Bước 3: Bộ phận sử dụng

Nội dung

- Cho phép ghép bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ được khai báo trên tệp nguồn tương ứng với các bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ (đã khai báo trên phần mềm) sẽ được nhập khẩu vào phần mềm

Step3_Nhapkhau

Cách thực hiện

- Tại thông tin Tên bộ phận sử dụng sẽ nhập khẩu, chọn bộ phận sử dụng được khai báo trên phần mềm tương ứng với bộ phận sử dụng CCDC trên tệp nguồn

- Nhấn biểu tượng Them để thêm nhanh thông tin về bộ phận sử dụng CCDC của đơn vị

- Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 5

hmtoggle_plus0Bước 4: Loại Công cụ dụng cụ

Nội dung

- Cho phép ghép loại công cụ dụng cụ được khai báo trên tệp nguồn tương ứng với các loại công cụ dụng cụ (đã khai báo trên phần mềm) sẽ được nhập khẩu vào phần mềm

Step4_Nhapkhau

Cách thực hiện

- Tại thông tin Loại CCDC sẽ nhập khẩu, chọn loại CCDC đã có trên phần mềm tương ứng với loại CCDC mới trên tệp nhập khẩu

- Nhấn biểu tượng Them để thêm mới thông tin loại CCDC đơn vị muốn theo dõi nếu trên phần mềm chưa khai báo loại CCDC

- Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 5

hmtoggle_plus1Bước 5: Kiểm tra dữ liệu

Nội dung

- Phần mềm hiển thị kết quả kiểm tra dữ liệu trước khi thực hiện nhập khẩu vào phần mềm

Step5_Nhapkhau

Cách thực hiện

- Nhấn nút Thực hiện để chuyển sang bước 6

hmtoggle_plus1Bước 6: Nhập khẩu dữ liệu

Nội dung

- Phần mềm thông báo kết quả thực hiện nhập khẩu thông tin CCDC từ tệp nguồn

Step6_Nhapkhau

Cách thực hiện

- Nhấn nút Kết thúc để hoàn tất nhập khẩu CCDC vào phần mềm