Danh sách CCDC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Danh sách CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép cán bộ quản lý tài sản quản lý được danh sách các công cụ dụng cụ sử dụng tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach_CCDC

- Màn hình danh sách công cụ dụng cụ gồm 3 phần

Danh sách các loại công cụ dụng cụ: Theo dõi công cụ dụng cụ theo từng loại chi tiết theo nhu cầu quản lý của đơn vị

Danh sách các công cụ dụng cụ tại đơn vị gồm: Mã công cụ dụng cụ, Tên công cụ dụng cụ, Loại công cụ dụng cụ, Bộ phận sử dụng, Số lượng, Thành tiền, ...

Thông tin chi tiết của từng công cụ dụng cụ gồm: Thông tin chung, Lịch sử biến động

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới công cụ dụng cụ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của 1 công cụ dụng cụ

Xóa: Cho phép xóa thông tin của 1 công cụ dụng cụ

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các công cụ dụng cụ mới nhất