Ghi tăng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ >

Ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị có CCDC đưa vào sử dụng

Cách thao tác

- Nhấn chọn Ghi tăng trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danhsach_GhitangCCDC

- Màn hình danh sách gồm 2 phần:

Danh sách các chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ như Tên, Bộ phận sử dụng, Đơn giá, Thành tiền, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ

Xóa: Cho phép xóa chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ mới nhất