Thêm/Sửa chứng từ Kiểm kê

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ > Kiểm kê Tài sản hạ tầng đường bộ >

Thêm/Sửa chứng từ Kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các phiếu kiểm kê tài sản

kk ts htd b

 

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Bộ phận: Chọn bộ phận có tài sản kiểm kê

Ban kiểm kê: Nhập thông tin về các thành viên trong ban kiểm kê tài sản

Chức vụ: Nhập chức vụ của người kiểm kê

Đại diện: Nhập thông tin người kiểm kê đại diện cho bộ phận tham gia vào ban kiểm kê

Vai trò: Nhập vai trò của người kiểm kê trong ban kiểm kê

 

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới phiếu kiểm kê tài sản, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ, nhập các thông tin phần Thông tin cơ bản như Ngày lập, Số phiếu, Ngày kiểm kê, ...

- Tại trang Chi tiết tài sản, phần mềm tự động hiển thị danh sách các tài sản thuộc bộ phận kiểm kê

- Nếu NSD muốn thêm thông tin tài sản mới phát hiện thấy tại bộ phận kiểm kê, thì NSD nhấn nút Thêm để thêm mới dòng thông tin tài sản mới

- Tại trang thông tin Ban kiểm kê:

+ Nhập Người kiểm kê, Chức vụ, Vai trò

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu phiếu kiểm kê vừa lập đồng thời thêm mới phiếu kiểm kê khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu phiếu kiểm kê và đóng hộp thoại Thêm Kiểm kê tài sản

Sửa

- Để sửa Phiếu kiểm kê tài sản đã lập, tại màn hình danh sách chọn phiếu kiểm kê muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên màn hình Sửa kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu kiểm kê tài sản, tại màn hình danh sách chọn phiếu kiểm kê tài sản muốn xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa phiếu kiểm kê trên hộp thoại thông báo