Phiên bản R39

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R39

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R39:

1. ASSET-591: Bổ sung mẫu tổng hợp tài sản cố định toàn phòng TC Từ Liêm

2.ASSET-684: Bổ sung chức năng Gửi/nhận báo cáo Công khai quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mẫu sắp xếp theo thứ tự Đất - Nhà)