Phiên bản R38

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R38

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R38:

1. ASSET-579: Bổ sung mẫu báo cáo tổng hợp TSCĐ của đơn vị HSCN (Đặc thù tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) - Mẫu 3A/HCSN

2. ASSET-580: Cải tiến báo cáo chi tiết TSCĐ của đơn vị HCSN (1A/HCSN) cho phép in chi tiết theo từng phòng ban.

3. ASSET-584: Tính năng "Trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN": Xây dựng file .XML có đầy đủ nội dung

4. ASSET-595: Bổ sung thêm cột năm theo dõi hiện trên màn hình danh sách tài sản, công cụ dụng cụ.

5. ASSET-605: Khách hàng muốn in báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở họat động sự nghiệp được sắp xếp lại theo từng cặp Đất, Nhà