Phiên bản R37

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R37

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R37:

1.ASSET-531: Bổ sung gửi nhận báo cáo kiểm kê tài sản cố định theo kỳ báo cáo là năm

2. ASSET-533: Bổ sung Danh mục tài sản dưới 500tr đề nghị xử lý

3. ASSET-569: Bổ sung chức năng lọc tài sản, công cụ dụng cụ trên các màn hình chi tiết chứng từ ghi tăng, trích khấu hao, điều chuyển, ghi giảm, tính hao mòn, phân bổ

4. ASSET-567:  Bổ sung mẫu " BÁO CÁO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG " Biểu số‎: ‎01‎A‎-‎ĐK‎/‎TSNN.