Phiên bản R36

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R36

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R36:

1.ASSET-489: Đáp ứng công văn 11546/BTC-QLCS không tính hao mòn trong cho tài sản ghi giảm trong năm.

2. ASSET-513: Bổ sung tính năng xem tổng hợp trên các báo cáo về CCDC

3. ASSET-523: Bổ sung tính năng xem được chi tiết theo tên công cụ dụng trên phần tra cứu

4. ASSET-520: Cho phép in báo cáo Danh sách tài sản theo nguồn hình thành lên được tất cả tài sản cũ và tài sản mua mới trong năm.