Phiên bản R35

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R35

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R35:

1. ASSET-477: Tại đơn vị chủ quản khi mua mới TSCĐ sau đó bàn giao lại đơn vị trực thuộc không muốn lên báo cáo biểu 04 công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và TS khác

2. ASSET-504: Yêu cầu bỏ thông tin về bản quyền và thỏa thuận quyền sử dụng trên màn hình Giới thiệu của phần mềm

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới

1. ASSET-477: Tại đơn vị chủ quản khi mua mới TSCĐ sau đó bàn giao lại đơn vị trực thuộc không muốn lên báo cáo biểu 04 công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và TS khác

Mục đích: Những tài sản mà đơn vị mua về không sử dụng bàn giao luôn cho đơn vị cấp dưới sẽ không lên Biểu 04: Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác (vì đơn vị không hề sử dụng tài  sản đó)

Hướng dẫn thực hiện:

Khi thêm mới tài sản vào danh sách, phải chọn Hiện trạng bố trí sử dụng là Điều chuyển

HT bo tri su dung_Dieuchuyen

 

Thực hiện ghi tăng tài sản khi mua về và ghi giảm khi điều chuyển tài sản cho đơn vị cấp dưới

Vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu 04: Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác: báo cáo này sẽ không lấy tài sản đó vào.