Phiên bản R34        

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R34        

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R34:

1. ASSET-467: Cho phép tùy chọn trên các báo cáo: Chỉ hiển thị tên đơn vị, mẫu số, tên báo cáo ở trang đầu tiên, chân chữ ký hiển thị ở trang cuối cùng

2. ASSET-459: Khách hàng Lai Vung- Đồng Tháp và Khánh Vĩnh - Khánh Hòa muốn in biểu số 03 thể hiện thứ tự đất-nhà khi có nhiều nhà trên nhiều mảnh đất có cùng 1 địa chỉ

3. ASSET-433: Cải tiến cách hiển thị các báo cáo đặc thù

4. ASSET-483: Cho phép in báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (B04-H) theo phòng ban

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới

1.ASSET-467: Cho phép tùy chọn trên các báo cáo: Chỉ hiển thị tên đơn vị, mẫu số, tên báo cáo ở trang đầu tiên, chân chữ ký hiển thị ở trang cuối cùng

Mục đích:

Khi sử dụng tùy chọn này thì tất cả các báo cáo sẽ chỉ hiển thị tên đơn vị, mẫu số, tên báo cáo ở trang đầu tiên, chân chữ ký ở trang cuối cùng. Kể cả các báo cáo in chi tiết theo bộ phận và mỗi bộ phận đang là  một báo cáo riêng thì cũng chỉ hiển thị tên đơn vị, mẫu số, tên báo cáo, tham số thời gian ở trang đầu tiên (phòng ban đầu tiên) và chữ ký ở trang cuối cùng (phòng ban cuối cùng).

Hướng dẫn:

Vào Hệ thống\Tùy chọn: Tại phần Tùy chọn mặc định tích chọn "Chỉ hiển thị tên đơn vị, mẫu số, tên báo cáo ở trang đầu tiên". Nhấn Cất để lưu lại tùy chọn.

Chihienthitendonmausotenbaocaootrangdautien

 

Vào Báo cáo\Báo cáo: In bất cứ một báo cáo nào cũng hiển thị theo quy tắc trên

2.ASSET-433: Cải tiến cách hiển thị các báo cáo đặc thù

Mục đích: Hiện tại các báo cáo đặc thù trên chương trình khá nhiều và đơn vị nào cũng có thể nhìn thấy đặc thù của đơn vị khác. Vì vậy từ bản R34 trở đi sẽ cấu hình để báo cáo đặc thù của những đơn vị nào, ngành nào thì mới hiển thị ở những đơn vị đó, ngành đó. Tránh tình trạng các đơn vị không sử dụng báo cáo đặc thù mà vẫn hiển thị lên khi chọn hiển thị tất cả.