Phiên bản R33

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R33

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R33:

1.ASSET-447: Cho phép các đơn vị chủ quản xem được thông tin các đơn vị đã nộp, chưa nộp báo cáo và hiển thị thông tin ghi chú những đơn vị nào chưa nộp trên báo cáo tổng hợp

2.ASSET-427: Bổ sung: Bảng tổng hợp y, dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)

3.ASSET-426: Bổ sung bảng kê chi tiết y dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng (Đặc thù Sở Y tế Ninh Bình)

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới

1.ASSET-447: Cho phép các đơn vị chủ quản xem được thông tin các đơn vị đã nộp, chưa nộp báo cáo và hiển thị thông tin ghi chú những đơn vị nào chưa nộp trên báo cáo tổng hợp

Mục đích:

Chức năng này cho phép đơn vị tổng hợp có thể xem lại được tình trạng nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới. Thông tin này cho biết đơn vị nào là nộp đủ, nộp thiếu hoặc chưa nộp báo cáo. Đồng thời liệt kê các báo cáo chưa nộp của mỗi đơn vị.

Hướng dẫn:

Vào Hệ thống\Tùy chọn: Tại phần Tùy chọn mặc định tích chọn "Hiển thị thông tin ghi chú trên báo cáo tổng hợp". Nhấn Cất để lưu lại tùy chọn.

Hienthighichutrenbaocaotonghop

 

Vào Báo cáo\Tổng hợp báo cáo: Sau khi thực hiện tổng hợp báo cáo, trên danh sách báo cáo đã tổng hợp, nhấn vào Chi tiết để xem lại tình trạng nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới

 

Tinhtrangnopbaocao

 

 

Khi có đơn vị nào đó không nộp báo cáo thì trên báo cáo tổng hợp sẽ xuất hiện dòng Ghi chú:

 

Ghichutrenbaocao