Phiên bản R32

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R32

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R32:

1.ASSET-434: Cho phép sao lưu, phục hồi dữ liệu theo từng đơn vị