Phiên bản R31

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R31

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R31:

1.ASSET-441: Thay đổi background form đăng nhập và sắp xếp lại thứ tự các chức năng trên Menu Trợ giúp

2.ASSET-414: Cho phép lập, gửi và tổng hợp một số báo cáo chế độ kế toán theo quý

3.ASSET-450: Cho phép đơn vị tổng hợp có thể in một số báo cáo tổng hợp từ danh sách báo cáo

4.ASSET-434: Cho phép sao lưu, phục hồi dữ liệu theo từng đơn vị