Phiên bản R30

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R30

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R30:

1.ASSET-417: Cho phép theo dõi trang thiết bị dạy học trên phần mềm QLTS.VN

2.ASSET-421: Cho phép khách hàng có thể nhìn thấy thông tin đăng ký và thời hạn sử dụng của đơn vị trên phần mềm QLTS.VN

3.ASSET-452: Cải tiến cơ chế thông báo gia hạn thuê bao phần mềm QLTS.VN