Phiên bản R29

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R29

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R29:

1. ASSET-320: Cho phép đơn vị ghi nhận được tổng giá trị trên mỗi lần ghi tăng trên cùng 1 công cụ dụng cụ

2. ASSET-420: Khi in báo cáo công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp lấy lên tên tài sản

3. ASSET-413: Bổ sung Bảng tổng hợp Tài sản cố định (Sở y tế Ninh Bình)