Phiên bản R28

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R28

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R28:

1.Cho phép đơn vị chủ quản tra cứu được danh sách CCDC của đơn vị trực thuộc

2.Cho phép các đơn vị gửi nhận và tổng hợp được các báo cáo về CCDC