Phiên bản R27

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R27

Previous pageReturn to chapter overview

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R27:

1. Cho phép hiển thị phương thức hình thành "Tiếp nhận" trên cột Ghi chú của báo cáo công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác"

2. Yêu cầu hiển thị thông tin "Nhãn hiệu" trên báo cáo Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước đối với các tài sản khác ô tô

3. Yêu cầu khi nhập ngày chứng từ thì cập nhật luôn ngày thực hiện bằng ngày chứng từ của các nghiệp vụ phát sinh