Lập báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị sử dụng tài sản có gửi, nhận báo cáo qua phần mềm > Báo cáo gửi đơn vị cấp trên >

Lập báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập các báo cáo theo từng kỳ báo cáo (Tháng, Quý, Năm) gửi lên đơn vị cấp trên

R99_13

Cách thực hiện

- Tại trang Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn nút Lập báo cáo

- Cuối tháng, chọn kỳ báo cáo Tháng ...hoặc cuối năm, chọn kỳ báo cáo Năm cần lập, tương ứng với mỗi báo cáo, tại mỗi kỳ báo cáo chỉ được lập 1 lần báo cáo gửi lên đơn vị cấp trên.

- Tích chọn các báo cáo cần lập và gửi cho đơn vị cấp trên

- Nhấn nút Lập báo cáo để hoàn tất thao tác lập các báo cáo gửi đơn vị cấp trên, hoặc nhấn nút Gửi báo cáo để gửi ngay báo cáo cho đơn vị cấp trên ngay sau khi lập

- Nếu chỉ nhấn Lập báo cáo, tại màn hình danh sách các lần gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên, nhấn nút Gửi báo cáo tại cột Chức năng tương ứng cho từng lần lập báo cáo.

* Đơn vị in báo cáo trước năm 2018

Với kỳ lập Tháng, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi với các báo cáo sau:

Các báo cáo kê khai:

1.Mẫu 01-ĐK\TSNN:Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

2.Mẫu 02-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai xe ô tô

3.Mẫu 03-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

4.Mẫu 04b-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp

5.Mẫu 04c-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

6.Mẫu 04d-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông itn về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

7.Mẫu 01-DM\TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động đề nghị xử lý

8.Mẫu 02-DM\TSNN: Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý

9.Mẫu 03-DM\TSNN: Danh mục tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý

10.Mẫu 04đ-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Với kỳ lập Quý, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi các báo cáo sau:

1.Sổ tài sản cố định

2.Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng

3.Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

4.Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Với kỳ lập Năm, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi các báo cáo sau:

Các báo cáo công khai:

1.Công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước

2.Công khai kết quản thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước

3.Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

4.Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp

5.Công khai tình hình xử lý, điều chuyển tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

6.Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước

Các báo cáo theo chế độ kế toán:

1.Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

2.Sổ tài sản cố định

3.Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng

4.Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

5.Báo cáo tình hình tăng, giảm công cụ dụng cụ

6.Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ

7.Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù Sở Y tế Đăk Lăk)

8.Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản (Đặc thù Sở Y tế Đăk Lăk)

9.Danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản tăng (Đặc thù Sở Y tế Đăk Lăk)

* Đơn vị in báo cáo từ năm 2018 trở đi

Với kỳ lập Tháng, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi với các báo cáo sau:

Các báo cáo kê khai:

1. Mẫu số 04a-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

2. Mẫu số 04b-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Mẫu số 04c-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

4. Mẫu 06b-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp

5. Mẫu 06c-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

6. Mẫu 06d-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông itn về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

7. Mẫu 07-ĐK\TSNN: Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Với kỳ lập Quý, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi các báo cáo sau:

1. Mẫu số B04-H-Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

2. Mẫu số S31-H-Sổ tài sản cố định

3. Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng

Với kỳ lập Năm, đơn vị có thể thực hiện Lập\Gửi các báo cáo sau:

Các báo cáo công khai:

1. Mẫu số 10a-CK-TSC- Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

2. Mẫu số 10b-CK-TSC- Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

3. Mẫu số 10c-CK-TSC- Công khai tình hình xử lý tài sản công

4. Mẫu số 10d-CK-TSC- Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

5. Biểu số 01A-ĐK-TSNN- Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng

6. Biểu số 0401 - Tổng hợp tài sản là Đất

7. Biểu số 0402 - Tổng hợp tài sản là Nhà

8. Biểu số 0403 - Tổng hợp tài sản là xe ô tô

9. Biểu số 0404 - Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

10. Biểu số 0405 - Tổng hợp tài sản Nhà nước

11. Biểu số 0406 - Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước

12. Mẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 1- Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

13. Mẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 2- Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

14. Mẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 3- Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

15. Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 1- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

16. Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 2- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

17. Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

Các báo cáo theo chế độ kế toán:

1. Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ

2. Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

3. Báo cáo tình hình tăng, giảm công cụ dụng cụ

4. Mẫu số B04-H - Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

5. Mẫu số C55-a-HD-Bảng tính hao mòn TSCĐ

6. Mẫu số S31-H- Sổ tài sản cố định

7. Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

8. Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

Các báo cáo quản trị:

1. Biểu số 01A-ĐK-TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng (Tất cả tài sản đang sử dụng)

2. Biểu số 21.N/BCS-XDĐT- Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

3. Mẫu 01 - Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Đặc thù Vĩnh Long)

4. Mẫu 01/KK - Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

5. Mẫu 02C/TSNN - Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

6. Mẫu 04-BC-TSCC: Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ của đơn vị HCSN

7. Mẫu 05-BC-TSCC: Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ của đơn vị HCSN